· 

Coronavirus

Heeft het coronavirus ook invloed op uw bedrijf? Onderstaand treft u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de salaris- en personeelsadministratie.

Welke maatregelen worden er van u als werkgever verwacht ten aanzien van het coronavirus?
Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht om een veilige en gezonde werkomgeving aan te bieden. Dit betekent dat een werkgever de werknemers moet informeren, bijvoorbeeld over het treffen van hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en wat zij moeten doen als zij besmet raken met het coronavirus. Een voorzorgsmaatregel is bijvoorbeeld het promoten van thuiswerken, of het uitstellen/annuleren van een zakenreis. Afhankelijk van de situatie mag u de toegang voor werknemers weigeren.

 

Bent u verplicht om uw medewerkers thuis te laten werken?
U bent (nog) niet verplicht om uw medewerkers thuis te laten werken. Wel adviseert de rijksoverheid om werknemers tot en met 6 april zo veel mogelijk thuis te laten werken. Tevens verzoekt de rijksoverheid u om werktijden zo veel mogelijk te spreiden.

 

Bent u verplicht om uw werknemers door te betalen?
Uw personeel blijft in dienst. U bent dus verplicht om uw werknemers door te betalen. Wel zijn er acties die u kunt nemen. Hieronder treft u hierover meer informatie aan.

 

Kunt u werknemers verplichten om verlof op te nemen?
U kunt een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen indien er onvoldoende werk is. Wel mag u dit bespreekbaar maken met uw medewerker en het vragen.

 

Uw werknemer wordt in quarantaine geplaatst, moet u uw werknemer doorbetalen?
Wanneer uw werknemer zich ziek meldt dan dient u als werkgever aan uw verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. U dient het loon dan door te betalen. Ook indien de werknemer geen symptomen vertoont en de overheid quarantaine oplegt dient u het loon door te betalen. Bij ziekte vanwege het coronavirus ontvangt de werknemer zijn/haar loon conform de daarover gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor werknemers om verlof op te nemen nu scholen en kinderopvang sluiten?
Omdat er voor sommige werknemers een acute noodsituatie ontstaat kan een werknemer voor de tijd die nodig is om deze op te lossen calamiteitenverlof  aanvragen. Dit verlof dient volledig te worden doorbetaald.

 

Aansluitend kan gebruik worden gemaakt van zorgverlof.

Lukt het niet voor de werknemer om de zorg van het kind over te laten aan iemand anders (familielid, buren, gastouder etc) dan is het noodzakelijk voor de werknemer om dit zelf te doen. In dat geval bent u verplicht om in eerste aanleg kortdurend zorgverlof te moeten toestaan. De wettelijke regeling bepaald dat dit verlof maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar mag worden opgenomen en dat de werknemer 70% van zijn/haar salaris krijgt doorbetaald.

Als blijkt dat dit onvoldoende is dan kan de werknemer langdurend zorgverlof opnemen. De wet schrijft voor dat een werknemer maximaal 6 weken in een jaar langdurend zorgverlof mag opnemen. Er is dan wel  sprake van onbetaald verlof.

 

Kunt u een beroep doen op een subsidie of steun vanuit de overheid?
Ja, u kunt bijvoorbeeld een beroep doen op werktijdverkorting (deeltijd ww). Indien het coronavirus invloed heeft op uw bedrijf en u daardoor tijdelijk minder of geen werk heeft kunt u werktijdverkorting bij het UWV aanvragen. Indien u hier hulp bij wilt dan staan wij u graag ter zijde.

 

Wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting?
Werktijdverkorting of deeltijd ww kan worden aangevraagd voor een bepaalde duur en onder specifieke voorwaarden.

Voorwaarden:

-          Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;

-          U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk.

De ontheffing geldt in principe vanaf de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

 

Geldt de werktijdverkorting voor al mijn personeel?
Deze geldt voor werknemers met een loondoorbetalingsplicht en dus niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten.

 

Hoe vraagt u werktijdverkorting aan?
U doet dit in 2 stappen:

1.       U vraagt een vergunning aan voor werktijdverkorting. Deze vraagt u aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) via onderstaande link:

 

      https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=161776&mNch=rk5w0igwpy

 

Nadat het Ministerie van SZW de aanvraag heeft goedgekeurd, kunt u verder met stap 2.

 

2.       Na de melding en na afloop van de vergunningsperiode kunt u een ww-uitkering voor uw personeel aanvragen bij het UWV via onderstaande link:

      https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx

 

Heeft u tijdens werktijdverkorting nog een loondoorbetalingsplicht?
U bent als werkgever gedurende de vergunningsperiode vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht voor de werknemers en de arbeidsuren waarvoor de vergunning is verleend. Het loonverlies voor werknemers wordt gedeeltelijk gecompenseerd met een WW-uitkering van het UWV. Het is echter mogelijk dat u op basis van een arbeidsovereenkomst of cao verplicht om een aanvulling te doen tot het oorspronkelijke overeengekomen loon.

 

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076-7002578 en / of mailen naar salaris@slry.nl