· 

Coronavirus (update)

 

In aansluiting op de eerder verstuurde special ‘Coronavirus – de belangrijkste vragen en antwoorden’ van maandag 16 maart 2020 ontvangt u hierbij een update.

 

 

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart nieuwe regelingen aangekondigd vanwege het coronavirus. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De nieuwe regelingen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat bedrijven voldoende liquide middelen hebben.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

Minister Koolmees heeft de regeling werktijdverkorting op 17 maart stopgezet. De werktijdverkorting wordt tijdelijk vervangen door een nieuwe regeling. Het beroep dat op de werktijdverkorting is gedaan, is inmiddels zo groot dat dit problemen gaf in de uitvoering.

 

Er kunnen per 17 maart 2020 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor de werktijdverkorting. Reeds ingediende werktijdverkorting aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; hierbij zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners. Reeds verleende ontheffingen worden niet meer verlengd. Deze werkgevers kunnen een aanvraag indienen onder de nieuwe regeling. 

 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de invoering en openstelling van de nieuwe regeling, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet streeft ernaar om de noodmaatregel binnen twee weken te publiceren maar hopelijk lukt dit eerder.

 

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

  • Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies - bij het UWV  voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal negentig procent van de loonsom.
  • Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken.
  • De periode van drie maanden kan éénmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. Aan de verlenging kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld.
  •  Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling?

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn of haar werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers volledig door. 
  • De tegemoetkoming in de loonkosten kan worden aangevraagd voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.
  • De regeling ziet op een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25 %van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

De aanvraag voor de noodmaatregel kan momenteel nog niet worden ingediend bij het UWV. Het kabinet laat zo spoedig mogelijk weten wanneer dit mogelijk is.

 

Verlenging coulanceregime WAB

 

Minister Koolmees heeft op 17 maart de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over een verlening van het coulanceregime tot 1 juli 2020 in verband met het coronavirus.

 

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld de zorg of in de schoonmaak. 

 

Begin december 2019 heeft de minister van SZW aangegeven dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Deze periode wordt nu verlengd tot 1 juli.

 

Extra ondersteuning zelfstandigen

 

Het kabinet gaat een tijdelijke, versoepelde regeling voor zelfstandig ondersteunen. Het is de bedoeling dat zelfstandigen (waaronder zzp’ers) voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en dient niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de regeling.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Binnen 4 weken moet u een verklaring van een deskundige als onderbouwing toesturen.

 

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

 

Andere regelingen die worden getroffen zijn bijvoorbeeld:

 

·       Verruiming regeling garantie ondernemersfinanciering

 

·       Compensatieregeling getroffen sectoren

 

·       Tijdelijke borgstelling voor land-en tuinbouwbedrijven

 

·       Rentekorting kleine ondernemers op microkredietenverstrekker via de overheid

 

 

Voor al uw vragen en verzoeken staan wij uiteraard voor u beschikbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076 – 700 25 78 en / of mailen naar salaris@slry.nl