top of page

PRIVACYBELEID

Verwerking van persoonsgegevens

 

Voor de uitvoering van onze diensten verwerkt SLRY uw persoonsgegevens. Wij verwerken slechts die gegevens waarvoor u persoonlijk toestemming hebt gegeven en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-     NAW gegevens

-     Geslacht

-     Geboortedatum

-     Nationaliteit en geboorteplaats

-     E-mailadres

-     Telefoonnummer en soortgelijke
       voor communicatie benodigde
       gegevens, alsmede 
       bankrekeningnummer van de
       betrokkene

-     Salaris- en loongegevens
       (vergoedingen, premies,
       belastingen), alsmede andere aan
       werkgevers gerelateerde
       informatie

-     IP-adres en domeinnaam

-     Gegevens over uw activiteiten op
       onze website

-     Internetbrowser en apparaat type
 

SLRY verwerkt ook persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is SLRY wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Als u het vermoeden heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@slry.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

 

SLRY verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is. Tevens worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor doeleinden waarvoor SLRY uw persoonsgegevens heeft verkregen.

SLRY verwerkt uw persoonsgegevens:

  • Als u expliciet toestemming hebt gegeven;

  • Gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van de overeenkomsten die door SLRY met klanten en opdrachtgevers worden gesloten;

  • Gegevensverwerking noodzakelijk is voor het naleven van wet- en regelgeving;

  • Voor het onderhouden van contact (bellen of e-mailen), indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Ter verbetering van onze dienstverlening;

  • Facturering;

  • Om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en artikelen die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

Beveiliging persoonsgegevens

 

SLRY neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle medewerkers van SLRY hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of wanneer u zich zorgen maakt over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via info@slry.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

SLRY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen, de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

SLRY verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SLRY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, dan wel verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens wenst, dan kunt u hiertoe een e-mail sturen naar info@slry.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

 

SLRY wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

bottom of page